Giới thiệu

1. Lịch sử phát triển

Hội sinh viên trường CĐSP Trung Ương Nha Trang được thành lập vào năm 2012
Từ đó đến nay, Hội sinh viên nhà trường đã trãi qua 3 kỳ đại hội và có sự thay đổi về cơ cấu nhân sự ( Đại hội lần thứ nhất NK 2012-2015, Đại hội lần thứ hai NK 2015-2017; Đại hội lần thứ ba, NK 2017-2019)
 
2. Tổ chức nhân sự từ khi thành lập đến nay
 
- Từ 2012 - 2014: BCH Hội sinh viên có 11 đồng chí, trong đó:
+ Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Hồng Tín
+ Phó chủ tịch:  Đ/c Trương Thị Tâm Chung; Đ/c Nguyễn Đăng Nam
- Đến năm 2014, nhân sự BCH có sự thay đổi, Đ/c Thái Văn Tài giữ chức vụ chủ tịch Hội sinh viên thay đồng chí Nguyễn Hồng Tín; Đồng chí Nông Xuân Thi giữ chức vụ phó chủ tịch thay đồng chí Trương Thị Tâm Chung
- Từ năm 2015- nay: BCH có 15 đồng chí
+ Chủ tịch: Đ/c Thái Văn Tài
+ Phó Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Đăng Nam; Đ/c Nông Xuân Thi
 
3. Chức năng,  nhiệm vụ
 
Là tổ chức tập hợp, đoàn kết, khuyến khích và giúp đỡ sinh viên trong học tập và rèn luyện. Tạo môi trường để sinh viên giao lưu, học hỏi, tự bồi dưỡng, rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng xã hội
 
4. Thành tích thi đua, khen thưởng
4.1.Danh hiệu thi đua
 
- Đơn vị xuất sắc công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2012-2013; 2013-2015; 2017-2018
- Đơn vị xuất sắc, toàn diện công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2014-2015
- Đơn vị xuất sắc toàn diện công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2015-2016
 
4.2. Khen thưởng
 
- Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên của Trung ương hội sinh viên Việt Nam năm học 2014-2015 
- Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên của Hội sinh viên Tỉnh Khánh Hòa năm học 2012-2013; 2013-2014; 2016-2017
- Cờ đơn vị xuất sắc, toàn diện trong công tác hội và phong trào sinh viên của Hội sinh viên Tỉnh Khánh Hòa năm học 2014-2015
- Cờ đơn vị xuất sắc, toàn diện trong công tác hội và phong trào sinh viên của Hội sinh viên Tỉnh Khánh Hòa năm học 2015-2016
- Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện hè (2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017)